Tử vi giảng minh (phần 1) giới thiệu về khoa tử vi đẩu số

Ngũ Nhạc Quán 18/12/2018
tu-vi-giang-minh-phan-1-gioi-thieu-ve-khoa-tu-vi-dau-so

Những Thuật ngữ cần biết

Baát cöù ngheà gì cuõng coù moät soá thuaät ngöõ, ngöôøi thôï söûa xe hôi coù nhöõng tieáng nhö “pan noùng”, “pan nguoäi”, “suùp baép”, “ñen coø” v.v... Thuaät ngöõ ñeå chæ duïng cuï hoaëc moät tình traïng. Khoa Töû Vi ñaåu soá, chöõ ñaåu ñaày nghóa laø ngoâi sao cho neân teân sao vaø tính chaát sao cuøng vôùi söï keát hôïp caùc sao laïi thaønh töøng chuøm mang nhöõng thuaät ngöõ rieâng bieät.

Töû Vi ñaåu soá coù bao nhieâu sao taát caû?

Theo Hi Di Trần Đoàn Tiên sinh thì 93 sao đó là:

14 chính tinh

- Vòng Tử Vi có 6 sao: sao Tử viThiên cơThái dươngVũ khúcThiên đồng và Liêm trinh.

- Vòng Thiên Phủ có 8 sao: Thiên phủThái âmTham langCự mônThiên tướngThiên lươngThất sát và Phá quân.

          33 Phụ tinh

Sau ñaây laø caùc phuï tinh nhö: Vaên Xöông – Vaên Khuùc – Taû Phuï – Höõu Baät – Thieân Khoâi –Thieân Vieät – Thieân – Loäc Tồn – Kinh Döông – Ñaø La– Hoaû Tinh – Linh Tinh – Hoaù Quyeàn– Hoaù Loäc – Hoaù Khoa – Hoaù Kò –Thieân Khoâng – Ñòa Kieáp – Thieân Thöông – Thieân Söù – Thieân Ñöùc – Nguyeät Ñöùc – Long TrìPhượnng Caùc – Thai Phuï – Phong Caùo – Hoàng Loan – Thieân Hæ –Tam Thai – Baùt Toaï – Thieân Hình – Thieân Diêu– Ñaåu Quaân.

12 Vòng Thái Tuế:

Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Trực Phù.

12 Vòng Tràng Sinh

Tràng Sinh, Mộc Dục, Quan Đới, Lâm quan, Đến Vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng.

12 Vòng Lộc Tồn:

Bác Sĩ, Lực Sĩ, Thanh Long, Tiểu Hao, Tướng Quân, Tấu Thư, Phi Liêm, Hỷ Thần, Bệnh Phù, Đại Hao, Phục Binh, Quan Phủ.

02 Sao:  Triệt Lộ Không Vong và Tuần Trung Không Vong

Như vậy, Theo Tử Vi Đẩu Số của cụ Trần Đoàn có tất cả 85 sao Chính tinh, Phụ Tinh…

Nhöng một số saùch Töû Vi ôû Vieät Nam do toå tieân chuùng ta truyeàn laïi thì thaáy coù theâm nhieàu sao khaùc khoâng ghi trong Töû Vi ñaåu soá toaøn thö cuûa Traàn Ñoaøn nhö 19 sao: Ñaøo Hoa – Thieân Taøi – Thieân Thoï – Phaù Toaùi – Kieáp Saùt – Thieân Y – Thieân Trù – Thieân Giaûi - Ñòa Giaûi – Giaûi Thaàn – Ñòa Khoâng -  Ân Quang – Thieân Quí – Thaàn – Quaû Tuù – Löu Haø – Thieân Quan – Quí Nhaân – Thieân Phuùc.

Tóm lại, Hiện nay các phái Tử Vi ở Việt Nam sau khi chúng tôi đối chiếu, so sánh thông qua các lá số được lập (đa số) trên mạng Internet thì thấy rằng, các nhà nghiên cứu Tử Vi Đẩu Số đã có sự kế thừa và bổ sung thêm nhiều tinh diệu, chắc có lẽ để phù hợp với không gian Địa Lý, Lịch sử - Văn hóa và những yếu tố mang dấu ấn Nhân chủng học sao cho phù hợp với không gian Lịch sử - Văn hóa ở nước ta!

- Tam hôïp laø gì?

Moãi laø soá töû vi coù 13 cung theo 12 chi, moãi cung khi tính sao ñöôïc tính theo tam hôïp töùc laø hoäi caùc sao cuûa 3 cung laïi. Ba cung naøo? Phaûi theo nguyeân taéc sau: Thaân Tyù Thìn, Tò Daäu Söûu, Hôïi Maõo Muøi, Daàn Ngoï Tuaát.

- Luïc xung laø gì?

- Tí – Ngoï xung

– Söûu - Muøi xung

– Daàn - Thaân xung

– Maõo – Daäu xung

– Thìn –Tuaát xung

– Tò –Hôïi xung.

- Thuû – ñoàng laø gì?

Moät chính tinh ñoùng ôû meänh cung laø thuû meänh. Hai chính tinh ñoùng ôû meänh laø ñoàng hoaëc ñoùng ôû caùc cung khaùc cuõng vaäy.

- Laâm – Nhaäp laø gì?

Hai chöõ treân mang cuøng moät nghóa, nhöng sao toát ñoùng ôû ñaâu goïi laø laâm, sao xaáu ñoùng ôû ñaâu goïi laø nhaäp.

- Mieáu – Haõm laø gì?

Moãi sao caàn phaûi ñöùng taïi vò trí ñuùng choã cuûa noù, ñöùng sai choã goïi la Haõm, ñöùng ñuùng choã goäi laø Mieáu. Coøn coù nhöõng danh töø khaùc chæ söï ñuùng choã nhö vöôïng ñòa, ñaéc ñòa, tuy nhieân, mieáu ñòa vaãn laø nhaát. Ñuùng choã môùi lôïi, sai choã voâ ích hoaëc baát lôïi. Tæ duï: vua Vaên Vöông bò baét giam trong tuø, Tæ Can ñi thôø vua Truï.

- Toaï – Cöù laø gì?

Toaï chæ sao toát ngoài taïi cung naøo. Cöù töùc chieám cöù chæ sao xaáu xaâm nhaäp taïi cung naøo.

- Baûn phöông – Hôïp phöông – Laân phöông laø gì?

Baûn phöông laø cung chuû yeáu ta caên cöù vaøo ñoù ñeå tính. Tæ duï: Meänh ôû cung Maõo thì Hôïp phöông theo tam hôïp thì coù Hôïi vaø Muøi. Coøn Laân phöông laø cung beân caïnh. Tæ duï: Thìn vaø Daàn laø laân phöông cuûa Maõo.

- Trieàu vaø xung laø gì?

Sao toát ñoùng taïi cung khaùc theo tam hôïp vaø chieáu höôùng veà cung chuû yeáu goïi laø Trieàu. Sao xaáu cuøng moät tröôøng hôïp treân goïi laø Xung. Rieâng sao Thaùi Aâm, Thaùi Döông khoâng duøng chöõ Trieàu maø duøng chöõ Chieáu. Rieâng sao Loäc Toàn vaø Hoaù Loäc khoâng duøng chöõ Trieàu maø duøng chöõ Cuûng.

- Giaùp – Chieáu – Hieäp laø gì?

Caùc sao toát ñoùng hai cung beân canh cung meänh (laân phöông) goïi laø Giaùp. Tæ duï: giaùp Nhaät – Nguyeät, giaùp Taû – Höõu. Chieáu laø sao ôû cung ñoái xung aûnh höôûng tôùi. Tæ duï: Ngoï chieáu Tí, Daäu chieáu Maõo hoaëc ngöôïc laïi. Veà caâu “Chính khoâng baèng Chieáu, Chieáu khoâng baèng Giaùp” khoâng theå aùp duïng cho
baát cöù sao naøo. Tæ duï: Thaùi Aâm, Thaùi Döông caàn Chieáu, Taû Phuï, Höõu Baät caàn Giaùp